Algemene voorwaarden & GDPR

TOEPASSELIJKHEID

Op al onze leveringen en aanbiedingen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Door het bestellen van een goed, respectievelijk door het aanvaarden van onze levering, dit zowel mondeling als schriftelijk.

AANBOD EN BESTELLING

1)  Bestellingen worden slechts als door ons aangenomen beschouwd, wanneer wij ze bevestigd of door levering uitgevoerd hebben.

2)  Annulering van de door ons aanvaarde bestelling of terugzending door onze relatie van geleverde goederen kan slechts gebeuren mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van onze firma. In dit geval zal 20% van de geannuleerde bestelling gefactureerd en betaalbaar zijn als vergoeding voor de schade en onkosten die deze annulering meebrengt. Deze bepaling is ook van toepasssing in geval van gedeeltelijke annulering.

BETALING

1)  Bij niet-tijdige betaling behouden wij ons het recht voor om verdere bestellingen, leveringen op te schorten of de overeenkomst nopens bestellingen, leveringen of uit te voeren werken als verbroken of ontbonden te beschouwen (zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist), onverminderd ons recht om volledige schadevergoeding van onze relatie te vorderen.

2)  Bij niet-tijdige betaling is onze relatie van rechtswege aan ons een rente verschuldigd van 10% per jaar vanaf datum factuur, zonder dat ingebrekestelling vereist is.

3)  Iedere niet op haar vervaldag betaalde factuur zal bovendien zonder ingebrekestelling bij toepassing van art. 1152, 1226 en 1147 van het Burgerlijk Wetboek, onverminderd de kosten en de rente, conventioneel en forfaitair verhoogd worden met 10% van h et verschuldigde bedrag bij wijze van schadevergoeding en dit met een minimum van 65,00 € per factuur, dit tot dekking van kosten van alle aard welke werden gemaakt, op uitzondering van de gerechtskosten en andere kosten voorzien in deze verkoopsvoorwaarden.

4)  Alle innings- en protestkosten komen ten laste van onze relatie (de koper).

5)  Door het verlopen van de vervaldatum der factuur is onze relatie zonder verdere aanmaning in gebreke bij toepassing van art. 1139 van het Burgerlijk Wetboek.

6)  Wanneer onze relatie in gebreke blijft te betalen of wanneer onze vordering in gevaar is, zijn wij gerechtigd onze eigendom op de goederen ten opzichte van zowel onze relatie als ten opzichte van een derde te laten gelden, meer in het bijzonder kunnen wij teruggave van de goederen verlangen zonder in rechte te moeten optreden.

7)  Bij teruggave van goederen worden onze kosten en minderwaarde in mindering gebracht.

RECLAMATIES

Alle opmerkingen, in het bijzonder m.b.t. de hoeveelheid, de kwaliteit en de konformiteit dienen te geschieden schriftelijk en aangtetekend en binnen de acht dagen na de levering der goederen, zoniet zijn de opmerkingen onontvankelijk.
Reclamaties vanwege onze relatie schorsen niet de plicht tot betaling vanwege onze relatie.
In geval van klacht binnen de vooropgestelde termijn staat het ons vrij een vervangingslevering te doen, de goederen terug te nemen dan wel een herstelling te doen, zonder schadevergoeding.

BEVOEGDE RECHTBANK

Bij betwistingen zal enkel de rechtbank van Koophandel Antwerpen, bevoegd zijn.
Betwistingen in verband met leveringen in het buitenland worden uitsluitend berecht door de hierboven limitatief opgesomde Rechtbanken. Het Belgische Recht beheerst exclusief alle tussen onze firma en derden opgenomen verbintenissen en betwistingen. 

Webshop powered by Marcando